İDAMAR MERMER GRANİT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

İdamar Mermer Granit Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

İdamar Mermer Granit Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

 

2. Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu: İdamar Mermer Granit Ticaret Limited Şirketi

Adres: Efeler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:130 Buca / İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” olarak anılacaktır.) 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn: Adı, Soyadı)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn: Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

4. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

Kimlik bilgilerinizi teyit etmek,
İletişim için adres ve diğer bilgilerinizi kaydetmek,
Dönemsel kampanya çalışmaları yapmak,
Ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama çalışmaları yapmak,
Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek,
İstatistiki bilgi toplamak, derlemek ve analiz yapabilmek,
Ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetinizi artırmak,
Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,
Anlaşmalı kurumlar ve çözüm ortaklarınca tarafınıza öneriler sunabilmek,
Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak


amaçlarıyla işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Paylaşımı

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, avukatlarımıza, denetçilerimize, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, yetkili kamu kurumları ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

 

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirket’in tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler dâhilinde Şirket uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine kurumumuzun kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

7. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

                                                              

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Efeler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:130 Buca / İzmir adresine yazılı olarak veya export@idamermer.com.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Şirket’in Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre internet sitemizden veya Şirket’e yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.